Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Waalveste Vastgoed BV
gevestigd te Nijmegen.

1. Alle diensten/ werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met Waalveste Vastgoed BV.

2. Waalveste Vastgoed BV is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht
nemen door Waalveste Vastgoed BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in
het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

3. Adviezen, en (des)investeringsadviezen in het bijzonder, zijn gebaseerd op een te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap verrichte waardebepaling van het betreffende onroerend goed en de economische- en marktomstandigheden zoals redelijkerwijs bekend op het moment van het uitbrengen van het advies.
Eventuele wijzigingen in de gronden waarop het (investerings)advies is gebaseerd die zich voordoen nadat het betreffende advies is uitgebracht, dan wel op het moment van uitbrengen van het advies redelijkerwijs niet te voorzien waren, kunnen niet tot enige aanspraken op schadevergoeding van Waalveste Vastgoed BV leiden.

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen gelijk aan het honorarium dat Waalveste Vastgoed BV voor de desbetreffende opdracht met opdrachtgever overeengekomen was. Verstrekte opdrachten worden door Waalveste Vastgoed BV uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

5. Op de rechtsverhouding tussen Waalveste Vastgoed BV en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

6. Indien voor de opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, zullen aan deze derden indien mogelijk rechtstreeks door de opdrachtgever opdracht(en) worden verleend. De inschakeling van derden via Waalveste Vastgoed BV geschiedt uitsluitend na goedkeuring van opdrachtgever. Waalveste Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Waalveste Vastgoed BV ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een schriftelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Waalveste Vastgoed BV bewaart het opdrachtdossier gedurende tenminste vijf jaar, waarna het Waalveste Vastgoed BV vrij staat het dossier te vernietigen.

8. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.